עזרה Bluetooth Headset BH 602

background image

Bluetooth תישיא תירוביד

שמתשמל ךירדמ Nokia BH-602

9203999

Issue 1 HE

background image

המאתה תרהצה

רצומה יכ תאזב הריהצמ

NOKIA CORPORATION

םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה תושירדל םאות

HS-91W

המאתהה תרהצה לש קתוע .1999/5/

EC

היחנהב םירחא

תבותכב אוצמל ןתינ

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

.

0434

.תורומש תויוכזה לכ .

©

2007

Nokia

הז ךמסממ והשלכ קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ ,איהש הרוצ לכב ולוכ לש וא

.םירוסא ,

Nokia

םיירחסמ םינמיס םה

Nokia Connecting People

Nokia

םירצומ לש םירחא תומש .

Nokia Corporation

לש םימושר

םינמיס תויהל םייושע ,ןלהל םירכזומה ,תורבח לשו

.םהל םיסחוימה םילעבה לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc

.

תרמוש

Nokia

.ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ

Nokia

הז ךמסמב םירצומה לכב םירופישו םייוניש עצבל תוכזה תא

.תמדקומ העדוה אלל

וא םינותנ ןדבואל ןפוא םושב תיארחא היהת אל

Nokia

וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ םיקזנ לכל םגו ,הסנכה

.אוהש ןפוא לכב ומרגייש םיפיקע

background image

תוירחאה דבלמ .(

as is

) ״אוהש יפכ״ ןתינ הז ךמסמ ןכות

,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל ,לחה קוחה יפל תשרדנה

תוריחסל תעמתשמ תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ

לש ןכותל וא תונימאל ,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו

הז ךמסמ ןקתל תוכזה תא המצעל תרמוש

Nokia

.הז ךמסמ

.תמדקומ העדוה אלל תע לכב ונממ תגסל וא

רוזאמ תונתשהל היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

.ךילא בורקה

Nokia

לש קוושמל הנפ םיטרפל .רוזאל

תושרב עוגפל םילולע הז רישכמב םישרומ אל םייוניש

.דויצה תא ליעפהל שמתשמל תנתינש

אוצי חוקיפ

הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז רישכמ

.תורחא תונידמו ב״הרא לש תונקתלו אוציי יקוחל םיפופכה

.טלחהב הרוסא קוחה תא תדגונה הלועפ

9203999/

Issue 1 HE

background image

4

םיניינעה ןכות

םיניינעה ןכות

5............................................................המדקה .1

6...........................תיטוחלא תרושקתל

Bluetooth תייגולונכט

7.................................................םינושאר םידעצ .2

7...............................................................................הריקס
8..............................................................................םינעטמ
8....................................................................הללוסה תניעט

9.....................................תישיאה תירובידה לש יוביכו הלעפה

10................................................תישיאה תירובידה תמאתה
11..............................................תישיאה תירובידה קותינ
11....................................שדחמ תישיאה תירובידה רוביח
12.....................................................................תויעב ןורתפ

13..................................................יסיסב שומיש .3

13....................................ןזואה לע תישיאה תירובידה תבכרה
14...................................................................תוחישב לופיט
16................................תישיאה תירובידב עמשה תמצוע תוסיו
16............................ןופורקימה לש הקתשה לוטיב וא הקתשה
16........ירלולסה רישכמל תישיאה תירובידה ןיב החישה תרבעה
17.............................................................יוויחה תירונ יוביכ
17......................................................סופיא וא תורדגה יוקינ

18..............................................תוללוס לע עדימ .4

19...................................................הקוזחתו לופיט

background image

5