Bluetooth Headset BH 602 - הפעלה וכיבוי של הדיבורית האישית

background image

תישיאה תירובידה לש יוביכו הלעפה

תירובידהש דע יוביכ/הלעפהה שקמ תא קזחהו ץחל ,הלעפהל

תירובידה רשאכ .ריאת הקוריה יוויחה תירונו ףצפצת תישיאה

יוויחה תירונ ,םאתומ רישכמל רבחתהל הסנמ תישיאה

תרבוחמ תישיאה תירובידהשכ .קוריב תויטיאב תבהבהמ

תבהבהמ יוויחה תירונ ,שומישל הנכומו םאתומ רישכמל

רבכ המאתוה אל תישיאה תירובידה םא .לוחכב תויטיאב

המאתה בצמל יטמוטוא ןפואב סנכית איה ,והשלכ רישכמל

.(10 דומעב "תישיאה תירובידה תמאתה" האר)

background image

10

םינושאר םידעצ

תירובידהש דע יוביכ/הלעפהה שקמ תא קזחהו ץחל ,יוביכל

.תחא םעפ םודאב בהבהת יוויחה תירונו ףצפצת תישיאה