Bluetooth Headset BH 602 - טיפול בשיחות

background image

יסיסב שומיש

תא בבוס ,תילאמשה ןזואה לע תישיאה תירובידב שמתשהל ידכ

.(3)

Nokia

וגולל לאמשמ היהת האלולהש ךכ ,ןזואל האלולה

3

תוחישב לופיט

ליגרכ ךלש ירלולסה רישכמב שמתשה ,החיש עוציבל

.וילא תרבוחמ תישיאה תירובידהשכ

ידי לע ןורחאה רפסמה לא גויחב ךמות רישכמה םא

.יוביכ/הלעפהה שקמ לע םיימעפ ץחל ,תישיאה תירובידה

תירובידה ךרד ילוק גויחב ךמות ךתושרבש רישכמה םא

רישכמהש דע יוביכ/הלעפה שקמ תא קזחהו ץחל ,תישיאה

שמתשמל ךירדמב ראותמכ ךשמהו ,ילוקה גויח ליעפי ירלולסה

.החיש ךלהמב ילוק גויחב שמתשהל ןתינ אל .רישכמה לש

background image

15

יסיסב שומיש

שמתשה וא ,יוביכ/הלעפה שקמה לע ץחל ,החיש םויסל

,החיש לבקמ התאשכ .ירלולסה רישכמה לש םישקמב

ךרד לוצלצ עמשייו לוחכב תוריהמב בהבהת יוויחה תירונ

.תישיאה תירובידה

/הלעפה שקמ לע הלופכ הציחל ץחל ,תסנכנ החיש תייחדל

.ירלולסה רישכמה לש םישקמב שמתשה וא ,יוביכ

שמתשה וא ,יוביכ/הלעפה שקמ לע ץחל ,החיש םויסל

.ירלולסה רישכמה לש םישקמב

הנורחאה החישה תא ריבעהלו הניתממ החישל תונעל ידכ

תונעל ידכ .יוביכ/הלעפה שקמ תא קזחהו ץחל ,הנתמהל

הציחל ץחל ,הנורחאה החישה תא םייסלו הניתממ החישל

ץחל ,תסנכנ החיש תייחדל .יוביכ/הלעפה שקמ לע הרצק

הליעפה החישה ןיב רובעל ידכ .םויס/הנעמ שקמ לע םיימעפ

ידכ .יוביכ/הלעפה שקמ תא קזחהו ץחל ,הנתמהב החישל

הנתמהבש החישה תא ךופהלו הליעפה החישה תא םייסל

ידכ .יוביכ/הלעפה שקמ לע הרצק הציחל ץחל ,הליעפל

בייח ךתושרבש ירלולסה רישכמה ,הלא תונוכתב שמתשהל

תייצקנופו ,

Bluetooth

לש

Hands-Free 1.5

ליפורפב ךומתל

הניתממ החיש .וב תלעפומ תויהל תבייח הניתממה החישה

.תשר תוריש איה

background image

16

יסיסב שומיש

תישיאה תירובידב עמשה תמצוע תוסיו

תמצוע תא יטמוטוא ןפואב תתסוומ תישיאה תירובידה

,תירעזמה המצועל ןווכל ידכ .הביבסה שערל םאתהב עמשה

תא שילחהל וא ריבגהל ידכ המצועה תרבגה שקמ לע ץחל

ידכ .ירלולסה רישכמה לש םישקמה שמתשה וא ,המצועה

המצועה שקמ תא קזחהו ץחל ,תוריהמב המצועה תא ןווכל

.יוצרה ןוויכב

לוטיב וא הקתשה

ןופורקימה לש הקתשה

,החיש ךלהמב ןופורקימה לש הקתשה לוטיבל וא הקתשהל

.המצועה תוסיו שקמ עצמאב ץחל

ןיב החישה תרבעה

ירלולסה רישכמל תישיאה תירובידה

רישכמל תישיאה תירובידהמ החישה תא ריבעהל ידכ