Bluetooth Headset BH 602 Hjelp

background image

Brukerhåndbok for
Nokia Bluetooth-headset
BH-602

9203999

1. utgave NO

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-91W er i
samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig
fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele
innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha
mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for
Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her,
kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi
forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle
produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data
eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte
skader uansett årsak.

0434

background image

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er".
Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen
garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert,
men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet
og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av,
påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia
forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke
det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område
til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre
brukerens rett til å bruke utstyret.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare
som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land.
Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9203999 / 1. utgave NO

background image

I n n h o l d

4