Bluetooth Headset BH 602 - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk,
og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg
å overholde garantibestemmelsene.

Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og
alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til
rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du
den tørke helt.

Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne
omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske
komponentene kan bli ødelagt.

Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye
temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk
utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte
plastdeler.

background image

S t e l l o g v e d l i k e h o l d

23

Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten
oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes
fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske
kretskort.

Ikke forsøk å åpne enheten.

Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff
håndtering kan ødelegge innvendige kretskort
og finmekanikk.

Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å
rengjøre enheten.

Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene
og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten,
batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen
av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte
nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

background image

S t e l l o g v e d l i k e h o l d

24

Avhending
Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på
produktet eller emballasjen innebærer at innenfor
EU må alle elektriske og elektroniske produkter,

batterier og akkumulatorer kastes separat på slutten av
levetiden. Ikke kast disse produktene som usortert,
kommunalt avfall.

Returner produktene til innsamling for å hindre skade på
miljø eller helse på grunn av ukontrollert avhending, og for
å fremme forsvarlig gjenbruk av materialressurser.
Innsamlingsinformasjon finner du hos leverandøren, lokale
avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvars-
organisasjoner eller din lokale Nokia-representant. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du se produktets Eco-
deklarasjon eller informasjon for hvert enkelt land på
www.nokia.com.