Bluetooth Headset BH 602 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth-headset
BH-602 Användarhandbok

9203999

Utgåva 1 SV

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten HS-91W
uppfyller grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i
EU-direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av
konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller
hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan
föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som
tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som
det hänvisats till kan vara varukännetecken eller närings-
kännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten
att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs
i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter är Nokia ansvarigt för förlorade data,
förlorad inkomst eller andra särskilda, tillfälliga eller indirekta
skador eller därav följande skador, oavsett hur skadorna uppstått.

0434

background image

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom
vad som stadgas i tvingande lag, ges inga garantier av något slag,
varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan
begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/
eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här
dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia
förbehåller sig rätten att ändra eller återkalla detta dokument utan
föregående meddelande.

Olika produkters tillgänglighet kan variera efter region. Hör med din
Nokia återförsäljare vad som gäller i ditt område.

Otillåten ändring eller modifiering av enheten kan medföra att
användarens rätt att handha utrustningen upphävs.

Exportbestämmelser
Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror
som faller under exportlagstiftning och -förordningar mellan USA
och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9203999/Utgåva 1 SV

background image

I n n e h å l l

4